นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย

 

วิทยาลัยการอาชีพพรรณนานิคม
สรุปผลงานวิจัยในชั้นเรียน (๕ บท) ปีการศึกษา ๑/๒๕๕๖

ลำดับที่

ชื่อผลงาน

ผู้จัดทำ

ดาวน์โหลดไฟล์

การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง
(2104 - 2202) เรื่อง กฏของเคอร์ชอฟฟ์ (Kirchhoff’s Law)

นายวิชิต  ระดมบุญ

สภาพการจัดการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชา 3104 – 1003 ดิจิตอลประยุกต์และ ความพึงพอใจการเรียนการสอน

นายวิจิตร   แก้วดี

สภาพการจัดการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชา 2100 – 2104 เครื่องวัดไฟฟ้าและ ความพึงพอใจการเรียนการสอน

นายอนุชา  บุราณฤทธิ์

รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาเครื่องทำความเย็น
และปรับอากาศ 1 รหัส (2104 – 2110)

นายพนัสเดช  คะอังกุ

สภาพการจัดการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชา 2104 – 2113 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับและความพึงพอใจการเรียน การสอน

ว่าที่ร้อยโทชิตวัน ราชภักดี

การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนใน 
รายวิชา 3100 – 0003 วิชางานไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

นายธรายุทธ  ปัญญาประชุม

การแก้ไขปัญหานักเรียนขาดทักษะการใช้ไมโครมิเตอร์   ระบบเมตริก

นายเมฆินทร์  เชื้อวงศ์พรม

เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทน ทางการเรียน ของนักเรียน ระดับ                ปวช. 1 ช่างยนต์

นายอนุชาติ   เจริญชัย

สภาพการจัดการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชา 2101 – 2106 วิชางานตัวถังรถยนต์และความพึงพอใจ การเรียนการสอน

นายสุรัตน์  ไตรยขันธุ์

๑๐

การพัฒฯการใช้เครื่องมือช่างยนต์ของนักศึกษาระดับปวช.2 แผนกวิชา ช่างยนต์ วก.พณ ใช้กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติ

นายสราวุธ  บาดดี

๑๑

การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน วิชาดิจิตอลเทคนิค (3105 - 1004) เรื่อง ระบบตัวเลข การแปลงเลขฐาน

นางไสว  ระดมบุญ

๑๒

วิจัยเพื่อแก้ปัญหานักศึกษาขาดทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2010 ในรายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพโดยใช้สื่อComputer Assisted Instruction (CAI)
จากโปรแกรม Flash animation

นางอรพรรณ  เชื้อวงศ์พรหม

๑๓

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ (ฮาร์แวร์)นักเรียน ปวช. 2

นายเถลิงมีศักดิ์  ทุมกิจจะ

๑๔

การพัฒนาผลงานการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point และพฤติกรรมของนักเรียน ระดับปวช. 1 วิชาการขายเบื้องต้น สาขางานการบัญชีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1

นางสาวกานต์พิชชา  ผายป้องนา

๑๕

สภาพการจัดการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา3201 – 2003 วิชาการบัญชีต้นทุน 1 และความพึงพอใจการเรียนการสอน

นางสาวประภัสสร อินทรวิศิษฏ์

๑๖

สภาพการจัดการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 300 – 1101 ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพและความพึงพอใจ
การเรียนการสอน

นางคณาลักษณ์  จันทร์เติบ

๑๗

การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียน – หลังเรียนและความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน วิชา ครอบครัวศึกษาและ ความปลอดภัยในชีวิต

นายเอกพจน์  ไตรโยธี

๑๘

การพัฒนาแบบฝึกทักษะในรายวิชาคณิตศาสตร์ 2 เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชันของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกช่างอุตสาหกรรม
โดยใช้วิธีการทำแบบฝึกหัดซ้ำๆ

นางสาวสาวิตรี  พาดี

๑๙

การเรียนรู้การกราบพระ โดยการแสดงบทบาทสมมติ ในการรายวิชาวิถีธรรมวิถีไทย ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 ภาคเรียนที่ 1/2556

นางสาวขวัญตา  บัวสกุล

๒๐

ความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน วิชาหลักการสอนออกแบบเว็บเพจ

นางสาวฤทัยรัตน์ วงค์กวานกลม

       
 

 
 

ผลการสำรวจผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยครู
ประจำปีการศึกษา 2553
ผนกช่างยนต์


ที่

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อผลงานประจำปีการศึกษา 2553

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

1

นายชิล  แสนสุภา

เอกสารประกอบการสอน วิชางานฝึกฝีมือ รหัสวิชา2100-1004 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุงพุทธศักราช 2546) สาขาวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน

-

2

นายอัมพร  สิงห์เทพ

สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงาน ปีการศึกษา 2553 ประเภทที่ 4

-

3

นายเมฆินทร์  เชื้อวงศ์พรม

งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การแก้ไขปัญหานักเรียนขาดทักษะงานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์

งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การแก้ไขปัญหานักเรียนขาดทักษะงานไฟฟ้ารถยนต์(สอนในหน่วยงานมอเตอร์สตาร์ตซึ่งต้องไม่ใช้ไมโครมิเตอร์ทำการวัดความโตของคอมมิวเตอร์แต่นักเรียนวัดค่าไม่ถูกต้อง

4

นายอนุชาติ  เจริญชัย

เรื่อง พฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนไม่ตรงต่อเวลาของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ปีที่ 1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553

ศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการสอนของครูผู้สอน วิทยาลัยการอาชีพพรรณนานิคม ภาคเรียนที่ 2/2553

 

 

 

 

5

นายสุรัตน์  ไตรยขันธุ์

สิ่งประดิษฐ์เพื่อการประกอบอาชีพ เครื่องปั่นใยมะพร้าว ปีการศึกษา 1/2553 ประเภทที่ 2

สิ่งประดิษฐ์เพื่อการประกอบอาชีพ เครื่องบากท่อสแตนเลส ปีการศึกษา 2/2553ประเภทที่ 2

6

นายปราโมทย์  บุรีแสง

แบบเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เครื่องไกวเปลอัตโนมัติ ปีการศึกษา 1/2553 ประเภทที่ 1

ชุดไฟจราจรเวลากลางคืน

7

นายสราวุธ   บาดดี

การพัฒนาคุณลักษณ์อัพึงประสงค์ของนักเรียนสาขาวิชาเครื่องกลสาขางานยานยนต์ ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553

การแก้ปัญหาการใช้เครื่องมือวัด (เวอร์เนียคาลิปเปอร์)ในรายวิชางานเครื่องยนตื ของนักศึกษา ปวช.1ภาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553

ผลการสำรวจผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยครู
ประจำปีการศึกษา 2553
ผนกไฟฟ้ากำลัง


ที่

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อผลงานประจำปีการศึกษา 2553

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

1

นายวิจิตร  แก้วดี

-

  •  

2

นายวิชิต  ระดมบุญ

การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน วิชา วงจรไฟฟ้ากระแสตรง (2104 - 2202) เรื่องโหนดโวล์ทเตจ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ของสำนักงานคณะ กรรมการการอาชีวศึกษา

การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน วิชา วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ (2104 - 2202) เรื่อง วงจร R – L – C ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ของสำนักงานคณะ กรรมการการอาชีวศึกษา

3

นายอนุชา  บุราณฤทธิ์

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา วงจรไฟฟ้า ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2553

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา วงจรไฟฟ้า 2 ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2553

4

ว่าที่ร้อยโทชิตวัน   ราชภักดี

สภาพการจัดการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเครื่องกำหนดไฟฟ้ากระแสสลับ และความพึงพอใจในการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

สภาพการจัดการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา หม้อแปลงไฟฟ้า และความพึงพอใจในการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

5

นายธรายุทธ  ปัญญาประชุม

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเครื่องวัดไฟฟ้าและวงจร ของนักเรียน ระดับปนะกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขางานเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเครื่องกลไฟฟ้าเบื้องต้น ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1สาขางานเครื่องทำความเย็น และปรับอากาศ

ผลการสำรวจผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยครู
ประจำปีการศึกษา 2553
ผนกอิเล็กทรอนิกส์


ที่

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อผลงานประจำปีการศึกษา 2553

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

1

นายวิเชียร  ยตะโคตร

การพัฒนาผลสัมฤทธิ่ทางการเรียน วิชาวิเคราะห์วงจร อิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1  ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา (CIPPA  MODEL)

การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน วิชาระบบโทรคมนาคม ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ.2546) ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

2

นางไสว  ระดมบุญ

การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน วิชาดิจิตอลเทคนิค (3105-1004) ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน วิชาดิจิตอลเบื้องต้น (2104-2116) ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ.2546) ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3

นายวุฒากร  ศรีอักเสบ

การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกวิชา เครื่องรับโทรทัศน์ รหัส 2104 – 2211

การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกวิชา เครื่องรับโทรทัศน์วิทยุ  รหัส 2104 – 2209

ผลการสำรวจผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยครู
ประจำปีการศึกษา 2553
ผนกบัญชี


ที่

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อผลงานประจำปีการศึกษา 2553

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

1

นายเชิดสักดิ์   อินธิแสน

การพัฒนาการแก้ปัญหาทักษะการปฏิบัติงานในราย วิชาการวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ(3201-2009)

การพัฒนาการแก้ปัญหาทักษะการปฏิบัติงานในรายวิชา ระบบัณชีเดี่ยวและสินค้า(2200-2015)

2

นางสาวกานต์พิชชา  ผายป้องนา

การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคสำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

 

3

นางศศิธร  ไตรยขันธุ์

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการบัญชีภาษีอากร ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2553

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา บัญชีเบื้องต้น 2 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานการบัญชี

4

นางอัญชนา  กัลยาเรือน

-

-

ผลการสำรวจผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยครู
ประจำปีการศึกษา 2553
ผนกคอมพิวเตอร์


ที่

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อผลงานประจำปีการศึกษา 2553

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

1

นายพิทักษ์  หารบัวคำ

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่2/3 แผนกวิชาคอวพิวเตอร์ธุรกิจ

 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา การใช้โปรแกรมฐานข้อมูล   นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่2/2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2

นายภัทรพงษ์  ไตรโยธี

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา การประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์

3

นางสาวฤทัยรัตน์  วงค์กวานกลม

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการใช้โปรแกรมตารางงาน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

4

นางอรพรรณ  เชื้อวงศ์พรม

การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อแก้ปัญหานักศึกษาขาดทักษะการใช้โปรแกรม Flash Mx ในรายวิชาปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์ เอนิเมชั่น โดยใช้แบบฝึกทักษะและสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อแก้ปัญหานักศึกษาขาดทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft office Excel 2007 ในรายวิชา คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพโดยใช้แบบฝึกทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft office Excel 2007 และการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผลการสำรวจผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยครู
ประจำปีการศึกษา 2553
ผนกสามัญ สัมพันธ์


ที่

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อผลงานประจำปีการศึกษา 2553

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

1

นางวิมล  วงค์คำแก้ว

การสำรวจการเข้าเรียนสายของนักเรียนระดับชั้น ปวส. 1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ ที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 4

การพัฒนาแบบฝึกทักษะในรายวิชา วิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

2

นายเอกพจน์  ไตรโยธี

การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียน – หลังเรียน และความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน วิชา ครอบครัวศึกษา และความปลอดภัยในชีวิต

การพัฒนาแบบฝึกทักษะในรายวิชาการพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพฯ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

3

นางสาวขวัญตา  บัวสกุล

งานวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิถีชีวิตพอเพียง ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

งานวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา วิถีธรรมวิถีไทย ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

4

นางสาวแววตา  โพธิงาม

การพัฒนาและส่งเสริมทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสาร E2 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่1 แผนกพาณิชยกรรม

  •  

5

นายอุกฤษฏ์  คำปัง

-

การศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่1 แผนกช่างยนต์

6

นางออนอุมา  เภาโพธิ์

การศึกษาเกี่ยวกับการสร้างเอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1 สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ชั้นปีที่ 1

  •  

7

นางสาวมาลินี  ติสองเมือง

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา คณิตศาสตร์2   ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกช่างอุตสาหกรรม

-

8

นางสาวสาวิตรี  พาดี

-

การพัฒนาแบบฝึกทักษะในรายวิชาแคลคูลัส 1 หัวข้อเรื่อง อนุพันธ์ฟังกืชัน ของนักศึกษาระดับประกาสนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)แผนกช่างอุตสาหกรรม

 

 

 

 

 

 

ผลการสำรวจผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยครู
ประจำปีการศึกษา 2554
ผนกช่างยนต์


ที่

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อผลงานประจำปีการศึกษา 2554

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

1

นายชิล  แสนสุภา

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา เครื่องมือกลเบื้องต้น
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ชั้นปีที่ 1

-

2

นายอัมพร  สิงห์เทพ

การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการสอนแบบบรรยายสาธิตและใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชา งานเครื่องยนต์ (2101 – 1001) เรื่องระบบจุดระเบิดเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

-

3

นายเมฆินทร์  เชื้อวงศ์พรม

การแก้ไขปัญหานักเรียนขาดทักษะงานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์

การแก้ไขปัญหานักเรียนขาดทักษะวิชางานไฟฟ้ารถยนต์

4

นายอนุชาติ  เจริญชัย

วิจัย เรื่อง เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนิของนักเรียน ระดับ ปวช.1 ช่างยนต์

การศึกษาและการแก้ปัญหานักเรียนวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช)สาขาวิชาช่างยนต์ โดยใช้ระบบครูที่ปรึกษา ดูแลช่วยเหลือนักเรียน

5

นายศรายุทธ  หินสอ

การวิจัยเพื่อแก้ปัญหานักเรียน วิชา เครื่องล่างรถยนต์

การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน วิชา ความแข็งแรงของวัสดุตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)  ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

6

นายสุรัตน์  ไตรยขันธุ์

รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการสอน วิชางานเครื่องยนต์เบื้องต้น รหัสวิชา(2100-1006) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545(ปรับปรุง พุทธศักราช 2546)

สิ่งประดิษฐ์ เพื่อการประกอบอาชีพ อุปกรณ์สอยผลไม้อเนกประสงค์

7

นายปราโมทย์  บุรีแสง

สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต อุปกรณ์ยกถังน้ำ

สิ่งประดิษฐ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เก้าอี้ปฏิบัติงานบนเสาไฟฟ้า

8

นายสราวุธ  บาดดี

สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ เครื่องบดและถอดวาล์วเอนกประสงค์

สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ อุปกรณ์เล็งศูนย์จรวดขวดน้ำ

ผลการสำรวจผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยครู
ประจำปีการศึกษา 2554
ผนกไฟฟ้ากำลัง


ที่

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อผลงานประจำปีการศึกษา 2554

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

1

นายวิจิตร  แก้วดี

-

 

2

นายวิชิต  ระดมบุญ

การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน วิชา วงจรไฟฟ้ากระแสตรง (2104 - 2202) เรื่องโหนดโวล์ทเตจ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ของสำนักงานคณะ กรรมการการอาชีวศึกษา

การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน วิชา วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ (2104 - 2202) เรื่อง วงจร R – L – C ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ของสำนักงานคณะ กรรมการการอาชีวศึกษา

3

นายอนุชา  บุราณฤทธิ์

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา เขียนแบบไฟฟ้า ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 สาขางานไฟฟ้ากำลัง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา การติดตั้งไฟฟ้าในอาคารและในโรงงาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 สาขางานไฟฟ้ากำลัง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554

4

ว่าที่ร้อยโทชิตวัน   ราชภักดี

สภาพการจัดการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา เครื่องกลไฟฟ้า 1 และความพึงพอใจในการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2554

สภาพการจัดการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา เครื่องกลไฟฟ้า 1 และความพึงพอใจในการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554

5

นายธรายุทธ  ปัญญาประชุม

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการติดตั้งไฟฟ้า 1 ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ชั้นปีที่ 2 สาขางานเครื่องทำความเย็น และปรับอากาศ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา การออกแบบระบบไฟฟ้าของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2

ผลการสำรวจผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยครู
ประจำปีการศึกษา 2554
ผนกอิเล็กทรอนิกส์


ที่

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อผลงานประจำปีการศึกษา 2554

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

1

นายวิเชียร  ยตะโคตร

การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชาไมโครโปรเชสเซอร์ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชาระบบเสียง ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ของสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา

2

นางไสว  ระดมบุญ

การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน วิชาดิจิตอลเทคนิค ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชาดิจิตอลเบื้องต้นตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ของสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา

3

นายวุฒากร  ศรีอักเสบ

การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน วิชาวิทยุสื่อสาร ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ของสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา

ผลการสำรวจผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยครู
ประจำปีการศึกษา 2554
ผนกบัญชี


ที่

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อผลงานประจำปีการศึกษา 2554

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

1

นายเชิดสักดิ์   อินธิแสน

การพัฒนาการแก้ปัญหาทักษะการปฏิบัติงานใน รายวิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (3201 – 2012) ปวส.1 การบัญชี

รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน รหัสวิชา (3201 - 2013) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พุทธศักราช 2546)

2

นางสาวกานตืพิชชา  ผายป้องนา

การศึกษาเปรียบเทียบทักษะการพิมพ์สัมผัสของนักเรียนระดับประกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขางาน การบัญชีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

-

3

นางศศิธร  ไตรยขันธุ์

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการบัญชีชั้นกลาง1 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2554

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการบัญชีเกี่ยวกับภาษี  ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.2 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2554

4

นางอัญชนา  กัลยาเรือน

การวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนขาดทักษะในเรื่องการบัญชีสำหรับกิจการสัญญาเช่า ในรายวิชาการบัญชีชั้นสูง 1 โดยใช้ ชุดการสอนบทเรียนสำเร็จรูป

รายงานการวิจัย เรื่อง พฤติกรรมการเรียน วิเคราะห์รายการค้าในรายวิชาบัญชีการเงิน ของนักศึกษาระดับ ปวส.2

ผลการสำรวจผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยครู
ประจำปีการศึกษา 2554
ผนกคอมพิวเตอร์


ที่

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อผลงานประจำปีการศึกษา 2554

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

1

นางสาวนิราวรรณ  ภูหงษ์

การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงานของนักศึกษา ปวช. 2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม

การปรับพฤตกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงานของนักศึกษา ปวช.2 คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม

2

นายพิทักษ์  หารบัวคำ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์  ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ชั้นปีที่ 2/2 สาขางานคอมพิวเตอร์

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการใช้โปรแกรมฐานข้อมูล ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ชั้นปีที่ 2/2 สาขางานคอมพิวเตอร์

3

นายภัทรพงษ์  ไตรโยธี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น  ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ชั้นปีที่ 2 สาขางานคอมพิวเตอร์

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ชั้นปีที่ 2 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554

4

นางสาวฤทัยรัตน์  วงค์กวานกลม

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขางานคอมพิวเตอร์

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการสร้างเว็บเพจของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขางานคอมพิวเตอร์

5

นางอรพรรณ  เชื้อวงศ์พรม

การวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนขาดทักษะการการใช้โปรแกรม Microsoft Office Power Point 2007 ในรายวิชา คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ โดยใช้แบบฝึกทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office Power Point 2007

การวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนขาดทักษะการการใช้โปรแกรม Microsoft Office Power Point 2007 ในรายวิชา คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ โดยใช้แบบฝึกทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office Power Point 2007


ผลการสำรวจผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยครู
ประจำปีการศึกษา 2554
ผนกสามัญ สัมพันธ์


ที่

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อผลงานประจำปีการศึกษา 2554

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

1

นางวิมล  วงค์คำแก้ว

งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่องการสร้างเครื่องมือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

-

2

นายเอกพจน์  ไตรโยธี

การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียน – หลังเรียน และความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน วิชา ครอบครัวศึกษา และความปลอดภัยในชีวิต

การพัฒนาแบบฝึกทักษะในรายวิชาพลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม

3

นางสาวขวัญตา  บัวสกุล

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภูมิเศรษฐศาสตร์ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2

การวิจัย เรื่องการเรียนรู้การกราบพระโดยการแสดงบทบาทสมมติ ในรายวิชาวิถีธรรมวิถีไทย ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1

4

นางสาวแววตา  โพธิงาม

การพัฒนาทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาE 1 ของนักศึกษา
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่  1   แผนก พาณิชยกรรม

งานวิจัยในชั้นเรียนการพัฒนาและส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษปฏิบัติงานช่าง ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2

5

นายอุกฤษฏ์  คำปัง

การพัฒนาและส่งเสริมทักษาการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง     ชั้นปีที่ 1 แผนกพณิชยกรรม

การสร้างหนังสือเสริมประสบการณ์การอ่านหนังสือของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 แผนกช่างwaahkวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม

6

นายจักรกฤษณ์  เกตวงษา

-

  •  

7

นางสาวสาวิตรี  พาดี

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์ 3 ของนักเรียนชั้น ปวช.2 แผนกช่างยนต์ โดยใช้แบบประเมินก่อนเรียนและหลังเรียน

การพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา สถิติ (3000 – 1524)ของนักศึกษาระดับประกาสนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)แผนกช่างอุตสาหกรรม โดยใช้วีการทำแบบฝึกหัดซ้ำๆ

 
 

ผลการสำรวจผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยครู
ประจำปีการศึกษา 2555
ผนกช่างยนต์


ที่

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อผลงานประจำปีการศึกษา 2555

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

1

นายชิล  แสนสุภา

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา เครื่องมือกลเบื้องต้น
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ชั้นปีที่ 1

เค้าโครงการจัดทำงานวิจัย(ช่วงดำเนินงาน) เรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพชุดผลิตข้าวกล้องงอกสำหรับวิสาหกิจ ชุมชน

2

นายอัมพร  สิงห์เทพ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา คณิตศาสตร์ ช่างยนต์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)      ชั้นปีที่ 2

การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชางานส่งกำลังยานยนต์เรื่องชุดฝึกปฏิบัติงานเฟืองท้ายตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม

3

นายเมฆินทร์  เชื้อวงศ์พรม

การแก้ไขปัญหานักเรียนขาดทักษะการใช้ไมโครมิเตอร์
ระบบเมตริก

การแก้ไขปัญหานักเรียนขาดทักษะวิชางานไฟฟ้ารถยนต์

4

นายอนุชาติ  เจริญชัย

พฤติกรรมการเรียนและการใช้เวลาว่างของนักเรียนที่มีผลการเรียนต่ำ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชาชีพ ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนแบบบูรณาการ : กรณีศึกษาวิชาวัสดุช่างอุตสาหกรรมStudents’ Satisfaction toward Integration Learning Method : A Case Study of Industrial Materials Subject

5

นายศรายุทธ  หินสอ

การวิจัยเพื่อแก้ปัญหานักเรียน วิชา เครื่องล่างรถยนต์

การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน วิชา ความแข็งแรงของวัสดุตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)  ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

6

นายสุรัตน์  ไตรยขันธุ์

สิ่งประดิษฐ์เพื่อการประกอบอาชีพถังอบประหยัดพลังงาน

วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

7

นายปราโมทย์  บุรีแสง

สิ่งประดิษฐ์เพื่อการประกอบอาชีพเครื่องพ่นยาเอนก ประสงค์

สิ่งประดิษฐ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต อุปกรณ์ฝึกหัดเดินสำหรับผู้ป่วย

8

นายสราวุธ  บาดดี

สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ เครื่องบดและถอดวาล์วเอนกประสงค์

สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ อุปกรณ์เล็งศูนย์จรวดขวดน้ำ

9

นายเนตรนริน  มีมั่น

การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชางาน เครื่องยนต์แก๊สโซลีน
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2545 (ปรับปรุงพุทธศักราช  2546) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่  1

สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ อุปกรณ์ดึงถั่วลิสง

ผลการสำรวจผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยครู
ประจำปีการศึกษา 2555
ผนกไฟฟ้ากำลัง


ที่

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อผลงานประจำปีการศึกษา 2555

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

1

นายวิจิตร  แก้วดี

การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน วิชา ดิจิตอลประยุกต์ (3104 - 1003) ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

  •  

2

นายวิชิต  ระดมบุญ

การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน วิชา วงจรไฟฟ้ากระแสตรง (2104 - 2202) เรื่องโหนดโวล์ทเตจ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ของสำนักงานคณะ กรรมการการอาชีวศึกษา

การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน วิชา วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ (2104 - 2202) เรื่อง วงจร R – L – C ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ของสำนักงานคณะ กรรมการการอาชีวศึกษา

3

นายอนุชา  บุราณฤทธิ์

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา โครงการ ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 สาขางานเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา โครงการ ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 สาขางานเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

4

นายพนัสเดช  คะอังกุ

รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการสอน วิชา เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 1 รหัส (2104 - 2110) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545

รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการสอน วิชา เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545

5

ว่าที่ร้อยโทชิตวัน   ราชภักดี

สภาพการจัดการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเครื่องกำหนดไฟฟ้ากระแสสลับ และความพึงพอใจในการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

สภาพการจัดการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา หม้อแปลงไฟฟ้า และความพึงพอใจในการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

6

นายธรายุทธ  ปัญญาประชุม

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเครื่องกลไฟฟ้า 2ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ชั้นปีที่ 2 สาขางานเครื่องทำความเย็น และปรับอากาศ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้าของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1

ผลการสำรวจผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยครู
ประจำปีการศึกษา 2555
ผนกอิเล็กทรอนิกส์


ที่

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อผลงานประจำปีการศึกษา 2555

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

1

นายวิเชียร  ยตะโคตร

การพัฒนาผลสัมฤทธิ่ทางการเรียน วิชาวิเคราะห์วงจร อิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1  ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา (CIPPA  MODEL)

การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชาระบบเสียง ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ของสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา

2

นางไสว  ระดมบุญ

การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน วิชาดิจิตอลเทคนิค ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม1 นักศึกษาระดับประกาสนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ชั้นปีที่ 3 แผนกวิชาช่างอิเล้กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

3

นายวุฒากร  ศรีอักเสบ

การแก้ปัญหาผู้เรียนชั้นปวช.2/1 ขาดทักษะการใช้มัลติมิเตอร์ รายวิชาเครื่องมือวัดไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

การแก้ปัญหาทักษะการวัดทรานซิสเตอร์โดยวิธีสอนเสริมสำหรับนักเรียนนักศึกษาชั้น ปวช.1 แผนกอิเล็กทรอนิกส์

ผลการสำรวจผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยครู
ประจำปีการศึกษา 2555
ผนกบัญชี


ที่

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อผลงานประจำปีการศึกษา 2555

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

1

นายเชิดสักดิ์   อินธิแสน

การพัฒนาการแก้ปัญหาทักษะการปฏิบัติงานใน รายวิชากระบวน การจัดทำบัญชี (2201 – 2015) ปวช.3 การบัญชี

รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาการบัญชีบริษัทจำกัด รหัสวิชา (2201 - 2103) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พุทธศักราช 2546)

2

นางสาวกานตืพิชชา  ผายป้องนา

การพัฒนาผลงานการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point และพฤติกรรมของนักเรียนระดับประกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิธีการสอนเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมกล้าแสดงออกและแสดงความคิดเห้นในรายวิชาหลักการจัดการ

3

นางศศิธร  ไตรยขันธุ์

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการบัญชี เบื้องต้น 1 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ1 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2555

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการบัญชี เบื้องต้น 2 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ1 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2555

4

นางอัญชนา  กัลยาเรือน

 

 

ผลการสำรวจผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยครู
ประจำปีการศึกษา 2555
ผนกคอมพิวเตอร์


ที่

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อผลงานประจำปีการศึกษา 2555

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

1

นางสาวนิราวรรณ  ภูหงษ์

  •  

การพัฒนาความสามารถทางการเรียนวิชาการใช้โปรแกรมฐานข้อมูลในระดับชั้น ปวช.1 โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนที่สร้างขึ้น

2

นายพิทักษ์  หารบัวคำ

  •  
  •  

3

นายภัทรพงษ์  ไตรโยธี

การวิจัยเพื่อแก้ปัญหานักเรียน นักศึกษาขาดทักษะการใช้โปรแกรม Microsoff office power point 2007

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ชั้นปีที่ 2 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

4

นางสาวฤทัยรัตน์  วงค์กวานกลม

การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียน – หลังเรียน    และความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนวิชา   โปรมแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการสร้างเว็บเพพจของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ชั้นปีที่ 3 สาขางานคอมพิวเตอร์

5

นางอรพรรณ  เชื้อวงศ์พรม

การวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนขาดทักษะการแปลงเลขฐานสองและเลขฐานสิบของนักเรียน รายวิชาหลักการเขียนโปรแกรม ระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจโดยใช้ รหัส BCD

การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ (2001 - 2007) ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545

ผลการสำรวจผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยครู
ประจำปีการศึกษา 2555
ผนกสามัญ สัมพันธ์


ที่

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อผลงานประจำปีการศึกษา 2555

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

1

นางวิมล  วงค์คำแก้ว

การสำรวจการเข้าเรียนสายของนักเรียนระดับชั้น ปวส. 1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ ที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 4

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา วิทยาศาสตร์ 4 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกช่างอุตสาหกรรม โดยใช้วิธีการสาธิต

2

นายเอกพจน์  ไตรโยธี

การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียน – หลังเรียน และความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน วิชา ครอบครัวศึกษา และความปลอดภัยในชีวิต

การพัฒนาแบบฝึกทักษะในรายวิชากีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม

3

นางสาวขวัญตา  บัวสกุล

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีวิตและวัฒนธรรมไทย ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา พลังงานและสิ่งแวดล้อม ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 2

4

นางสาวแววตา  โพธิงาม

การพัฒนาทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาE 1 ของนักศึกษา
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่  1   แผนก พาณิชยกรรม

  •  

5

นายอุกฤษฏ์  คำปัง

การส่งเสริมทักษะการเขียน ตัวเลขเป้นภาษาอังกฤษของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ     ชั้นปีที่ 3 แผนกช่างยนต์

การวัดเจตคติที่มีต่อวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกสื วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม

6

นายจักรกฤษณ์  เกตวงษา

การศึกษาเกี่ยวกับการสร้างเอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาไทย 2000 – 1101 สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ชั้นปีที่ 1

  •  

7

นางสาวสาวิตรี  พาดี

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์ 3 ของนักเรียนชั้น ปวช.2 แผนกช่างยนต์ โดยใช้แบบประเมินก่อนเรียนและหลังเรียน

การพัฒนาแบบฝึกทักษะในรายวิชาแคลคูลัส 1 หัวข้อเรื่อง อนุพันธ์ฟังกืชัน ของนักศึกษาระดับประกาสนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)แผนกช่างอุตสาหกรรม โดยใช้วีการทำแบบฝึกหัดซ้ำๆ

 


n